Regulamin warsztatów „Ferie zimowe z robotami i eksperymentami” (data sporządzenia regulaminu 28.11.2015r.)

I. Organizator

Akademia Epsilon s.c. Agnieszka i Tomasz Foryś
ul. Odrodzenia 33b, 59-300 Lubin
NIP 692-250-43-50 REGON 021954045

II. Definicje

Warsztaty, Kurs – usługa realizowana przez Organizatora polegająca na prowadzeniu zajęć z budowy i programowania robotów oraz eksperymentów fizycznych.
Uczestnik – osoba w wieku od 7 do 12 lat, zgłoszona na Kurs przez Opiekuna Opiekun, Zgłaszający – rodzic, inny prawny opiekun Uczestnika Kursu lub osoba przez nich uprawniona
Instruktor – osoba zapewniona przez Organizatora bezpośrednio prowadząca Warsztaty
Regulamin – regulamin świadczenia usług przez Organizatora
Umowa – umowa zawierana przez Opiekuna z Organizatorem podczas zapisu Uczestnika na Warsztaty, na mocy której Organizator świadczy usługę przeprowadzenia Warsztatów.
Zgłoszenie – poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora.

III. Wysłanie zgłoszenia i zawarcie umowy

 1. Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.akademiaepsilon.pl
 2. Warunkiem poprawnego Zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Opiekuna Prawnego oraz Uczestnika.
 3. Wraz z potwierdzeniem zapisu Opiekun drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail otrzyma dane do przelewu, Kartę Informacyjną Uczestnika oraz Regulamin Uczestnika zajęć.
 4. Wniesienie opłaty we wskazanym terminie traktowane jest jako zawarcie Umowy uczestnictwa w zajęciach. Brak wniesienia opłaty równoznaczny jest z rezygnacją z wcześniejszego Zgłoszenia.
 5. Po zawarciu Umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

IV. Rezygnacja z kursu

 1. Opiekun może zrezygnować z udziału Uczestnika w warsztatach, przesyłając oświadczenie na adres biuro@akademiaepsilon.pl. Data wysłania rezygnacji decyduje o wysokości zwrotu wpłaconej opłaty.
 2. Istnieje możliwość wymiany miejsca i daty udziału w warsztatach, jeżeli Opiekun poinformuje Organizatora nie później niż w przeciągu 7 dni przed rozpoczęciem pierwotnego Kursu. Warunkiem koniecznym zmiany terminu i miejsca jest posiadanie przez Organizatora wolnych miejsc w innych grupach.
 3. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, osobie, która rezygnuje z kursu wypłaca się wniesioną opłatę potrąconą o koszta rezygnacji uzależnione od daty rezygnacji
  a) rezygnacja na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem Kursu – potrącane jest 10% wniesionej opłaty;
  b) rezygnacja od 30 do 7 dni przed rozpoczęciem Kursu – potrącane jest 20% wniesionej opłaty;
  c) rezygnacja poniżej 7 dni przed rozpoczęciem Kursu – potrącane jest 30% wniesionej opłaty;
  d) rezygnacja z zajęć w trakcie trwania kursu nie skutkuje zwrotem pieniędzy za kurs.

V. Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione przez Uczestników Kursu w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu.

VI. Realizacja Umowy

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgody z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej. Organizator zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowanych Instruktorów do prowadzenia zajęć. Każdy z Instruktorów prowadzących Kurs został przeszkolony przez Organizatora oraz jest przygotowany do pracy z dziećmi.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursów w terminie 3 dni przed jego rozpoczęciem. O decyzji takiej każdy Uczestnik zostanie poinformowany drogą telefoniczną.
 3. W przypadku odwołania Kursu w sytuacji określonej w pkt. 2 Organizator zwraca Zgłaszającemu wszystkie wpłacone przez niego pieniądze.

VII. Udział w Kursach

 1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w kursach za zgodą i na wniosek Opiekuna.
 2. Osoby zgłaszające zobowiązane są do podania stanu zdrowia Uczestnika.
 3. Osoby zgłaszające zobowiązane są do podania osób uprawnionych do odbioru Uczestnika z Kursu. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika. W takim przypadku Opiekun zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia pisemnego i przekazania go Prowadzącemu Kurs.
 4. Opiekun odpowiedzialny jest materialnie za szkody wyrządzone przez Uczestnika i z tego powodu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną
 5. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących Kurs.
 6. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin uczestnictwa (załącznik do maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia) może zostać usunięty z Kursu. W powyższym wypadku Organizator nie zwraca należności za pozostałą część Kursu.

VIII. Co zapewnia Organizator?

 1. Uczestnicy zajęć pracują w parach dobieranych według wieku, umiejętności. Na każdą parę przypada zestaw materiałów dydaktycznych
 2. Opiekę wykwalifikowanych Instruktorów.
 3. Uczestnicy przez czas trwania zajęć mają zapewniony drobny poczęstunek w postaci wody, soków owocowych, owoców, ciastek.
 4. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymują upominek, dyplom oraz płytę ze zdjęciami.

IX. Dokumenty wymagane na pierwszych zajęciach

 1. Karta informacyjna Uczestnika
 2. Regulamin Uczestnika zajęć
 3. Zgoda na samodzielny powrót z Kursu (jeżeli Uczestnik ma sam wrócić)

X. Miejsce prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w miejscu wskazanym przez Organizatora

XI. Wizerunek

 1. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie Kursu Prowadzący Zajęcia, czy też inna osoba wskazana przez Organizatora, wykonywał zdjęcia Uczestnikom celem umieszczenia ich na swojej stronie internetowej (www.akademiaepsilon.pl, profil facebooka).
 2. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem Zajęć jednemu z obecnych na Kursie Instruktorów.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie przez Uczestnika do warsztatów „Ferie zimowe z robotami i eksperymentami” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celu wysyłania newslettera z nowościami.
 2. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora. Zmiany w regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie informacyjnej dla potrzeb niezbędnych do realizacji warsztatów Lato Odkrywców (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych”